fbpx
Naše škola2021-05-18T17:02:56+02:00

Naše poslání

Hospodářství a společnost

Schulzentrum Gmünd se aktivně zapojuje do společenského, hospodářského i politického života a ve všech těchto oblastech buduje síť pozitivních vztahů. Samozřejmostí je realizace projektů, které jsou mezipředmětové a vychází z praxe. Každá třída má partnerskou firmu. Vzájemnou spolupráci mezi školou a externími partnery posilují workshopy, exkurze, případové studie, cvičné firmy, diskuze, návštěvy spřátelených firem a další školní akce.

Internacionální kontext

Jsme mezinárodní škola v centru Evropy. Učitelky, učitelé, studentky i studenti různých národností zde spolupracují v atmosféře plné tolerance, otevřenosti a partnerství. Zejména díky integraci českých studentek a studentů je naše škola jedinečná. Vícejazyčnost je podporována výukou několika cizích jazyků, pořádáním jazykových týdnů a účastí na mezinárodních akcích. Interkulturní kompetence zvyšuje šance našich absolventek a absolventů na uplatnění na domácím i globálním pracovním trhu.

Poslání – vyučovat a učit se

Snažíme se odlišit od podobných vzdělávacích institucí programem zaměřeným na úspěšnou budoucnost. Ve výuce klademe důraz nejen na solidní všeobecné vzdělání, ale i na podporu podnikatelského myšlení a jednání, stejně jako na sociální angažovanost. To se projevuje v praktické výuce, při školních akcích i ve spolupráci s našimi partnerskými firmami.

Naše škola nabízí různé obory, mnoho specializací a řadu možností, jak doplnit a zvýšit svou odbornost (dodatečné specializace). Obsah vzdělávacích plánů průběžně aktualizujeme.

Zdraví a kvalita

Žákyně a žáky podněcujeme k převzetí zodpovědnosti sama za sebe i za své zdraví. Díky pohybu, sportu a relaxaci, zdravé výživě a osobnímu rozvoji mají studenti a studentky ke stálému zlepšování velmi dobré podmínky. Aby kvalita nadále vzrůstala, pracujeme stále na zlepšování spolupráce mezi všemi, kteří se podílí na školním životě. Přitom se orientujeme na naše klienty (studenty a studentky, rodiče, partnery z oblasti hospodářství i společenského života) a vyhodnocujeme průběžně výsledky naší práce. Studenti i studentky SZ:G mohou získat během studia řadu certifikátů od našich externích partnerů. K dosahování těchto cílů přispívá systematické a cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků SZ:G.

Od A do Z:

Náš tým

Lehrerfoto 2020

Pedagogové SZ:G vám budou rádi každý týden k dispozici během svých konzultačních hodin. Aktuální přehled konzultačních hodin všech učitelů najdete v přehledu níže.

Termín setkání si také můžete domluvit telefonicky. Respektujte prosím, že vám bohužel kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme telefonicky sdělit žádné informace o prospěchu našich studentů a studentek.

Konzultační hodiny

Sekretariát školy:

Otevírací doba: po – pá od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 15:30

Během prázdnin je provozní doba sekretariátu proměnlivá, na návštěvě je nutné se telefonicky předem domluvit.

Stálá podpora:

Spolek rodičů

Spolek rodičů tvoří pojítko mezi rodiči, žáky, vyučujícími a vedením školy a přispívá k pozitivní atmosféře ve Školním centru Gmünd. Spolek poskytuje přímou finanční podporu školním akcím a v případě potřeby podporuje také přímo žáky. Kromě toho je spolek také oficiálním pořadatelem maturitního plesu a každoročně podporuje studenty závěrečných ročníků během pořádání této společenské události.

Monja Wallypředsedkyně spolku

Školní komise:.

SGA

Komise školního společenství (SGA) slouží k podpoře a k upevnění školního společenství. Skládá se ze tří zástupců žáků, tří zástupců rodičů a tří zástupců z řad učitelů, komisi předsedá ředitelka školy.

Komisi přísluší např. rozhodnutí týkající se školního řádu, pořádání vícedenních školních akcí nebo odsouhlasení autonomních školních plánů. SGA také přispívá poradním hlasem při řešení důležitých otázek týkajících se výuky, při volbě učebních pomůcek nebo využití prostředků z rozpočtu.

Entrepreneurship Education

ve Školním centru Gmünd

Školní centrum Gmünd podporuje rozvoj osobních kompetencí studentek a studentů ve smyslu objevení „podnikatelského ducha“ v rámci všech vyučovaných předmětů. Cílem je probudit u žáků nadšení, motivovat je, pomoct jim věřit ve své nápady, pracovat na nich a realizovat je.

Entrepreneurship Education zahrnuje ve vzdělávání všechna opatření vedoucí k probuzení podnikatelského nastavení mysli a podnikatelských dovedností, vztahuje se tedy na rozvoj některých hodnot, postojů a osobních kvalifikací, které jsou pro moderní svět práce podstatné. Studentům a studentkám je umožněno aktivně spoluvytvářet hospodářství a společnost.

Od školního roku 2020/21 usiluje SZ:G o certifikaci školy jako školy s označením Entrepreneurship Education. Tato certifikace potvrzuje, že  entrepreneurship aktivity jsou do školního vzdělávání implementovány komplexně, cíleně a dlouhodobě.

Školní centrum Gmünd se přitom řídí triem doporučení od e.e.si (Impulszentrum für Entrepreneurship-Education):

Úroveň 1: realizace nápadů – podnikatelská způsobilost v užším smyslu: myšleno je ekonomické základní vzdělání s cílem zprostředkovat studentům a studentkám vědomosti, znalosti, dovednosti a schopnosti, díky kterým obstojí ve stále se měnícím pracovním světě a při potřebě stát se podnikatelem.

Úroveň 2: samostatnost – podpora kultury podnikatelského myšlení a jednání: myšlen je sklon něco podnikat jak v soukromém, tak pracovním prostředí. Zprostředkovány jsou tzv. měkké dovednosti (soft skills) jako kreativita, ochota podstoupit riziko a vědomí rizika, orientace na cíl, týmovost.

Úroveň 3: nezávislost, svéprávnost – podpora kultury svéprávnosti, autonomie, vlastní zodpovědnosti, solidarity na bázi eko-sociálního tržního hospodářství.

Udržitelnost, vědomé prožívání demokracie a sebereflexe jsou důležité hodnoty dynamické civilní společnosti, cílem vzdělávání je podpořit svéprávné občany připravené vyjadřovat své názory.

Bližší informace o Entrepreneurship Education najdete také na www. eesi-impulszentrum.at

Další příspěvky

COOL

ve Školním centru Gmünd

  • Ein Schüler und eine Schülerinnen sehen sich an.

Podpora a pomoc:

Naše poradenská centra

Základem pro úspěch ve škole je otevřená komunikace, dobré pracovní klima, psychické a fyzické zdraví. Pro studenty SZ:G je k dispozici řada odborníků, kteří jsou v případě potřeby připraveni studentům pomoci, jde např. o kariérové poradenství, kouče pro mladé, školního lékaře, školního psychologa, poradkyni při školním neúspěchu a další. Bližší informace naleznete zde. zde.

Naše partnerské firmy:

SZ:G je součástí sítě tvořené společenským, ekonomickým a politickým životem. Každá třída má partnerskou firmu, která ji provází během celého studia na SZ:G Prostřednictvím exkurzí, odborných přednášek a projektů získávají naši studenti vhled do praxe a díky tomu mohou navázat první kontakty se světem práce.

Buďte v obraze: Kalendář

Pod následujícím odkazem naleznete kalendář SZ:Gkalendář

Kalender SZ:G

Školní knihovna:

BLIZ

BLIZ (Bibliothek, Lern- und Informationszentrum) najdete ve 3. patře budovy SZ:G. Knihovna nabízí studujícím i vyučujícím ca 5 000 položek. Vedle románů a knih pro mládež se tu nachází i odborná literatura (z oblasti zdraví, sportu, ekonomie, hospodářství, přírodních věd, výživy, pedagogiky, psychologie, historie a zeměpisu), kterou mohou studenti a studentky využít při tvorbě prezentací, závěrečných a diplomových prací. Vypůjčit si mohou i cizojazyčnou literaturu, navíc jsou k vypůjčení také DVD.

V knihovně je k dispozici 6 pracovních míst vybavených počítačem a také místo pro týmovou nebo skupinovou práci.

Online katalog, aktuální informace a provozní dobu najdete na: https://szgmuend.webopac.at.

Správce knihovny: Mag. Stefanie Thaler-Röck
bliz@szgmuend.at

BLIZ online
Go to Top